Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

 

Algemene voorwaarden

Als coach begrijp ik ten volle dat mijn werkzaamheden slechts een aanvulling zijn op de reguliere medische zorg en géén vervanging. Alvorens er een behandeling zal worden gestart geeft cliënt aan de Algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn. Cliënt is zich hier uitermate van bewust. Als coach ga ik uit van het zelfgenezend vermogen van de mens en ik zal dit dan ook naar beste kunnen stimuleren. Ook probeer ik de cliënt zoveel mogelijk onafhankelijk te laten zijn en ook dit te stimuleren.

Medisch

Indien een cliënt met fysieke klachten komt start ik de behandeling pas wanneer deze cliënt eerst een reguliere arts heeft geconsulteerd en deze een diagnose heeft gesteld. Tenzij cliënt uitdrukkelijk heeft verzocht om de behandeling op te starten. In geval van levensbeschouwelijke en/of spirituele vragen waarbij geen sprake is van fysieke klachten kan ik een behandeling starten zonder een diagnose van een reguliere arts.

Echter:

  • Ik kan, mag en zal geen medische diagnose stellen.
  • Ik mag en zal geen medische handelingen verrichten zoals die in de wet zijn omschreven.
  • Ik mag en zal geen enkele medicatie of vitaminepreparaten voorschrijven.

Relatie praktijkhouder/cliënt

Vertrouwen, respect en keuze

De basis van de relatie tussen coach en cliënt is altijd op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Ik zal iedereen naar beste kunnen behandelen ongeacht ras, leeftijd, geloof, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.

Ik waardeer het vertrouwen dat in mij wordt gesteld.

Stoppen met behandeling

Ik behoud mij het recht voor om de behandeling te stoppen of om client door te verwiijzen als ik voel dat de behandeling en/of mijn kennis ten aanzien van de klachten van de cliënt tekortschiet. Ik zal dan de cliënt naar beste inzicht, met opgaaf van reden(en), doorverwijzen. Ook zal ik de keuze respecteren als cliënt zonder opgaaf van reden de behandeling wil stoppen.

Vertrouwelijke gegevens

Ik als coach mag en zal alleen die gegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor de behandeling. De cliënt heeft het recht de geregistreerde gegevens betrekking hebbende op haar persoon in te zien en indien nodig te corrigeren. Gezien de vertrouwensrelatie tussen cliënt en coach zal er geen vertrouwelijke informatie betreffende cliënt aan derden worden verstrekt. Hiervan kan slechts en dan alleen sprake zijn bij uitdrukkelijke toestemming van cliënt.

Echter wanneer een vermoeden bestaat dat cliënt een (fysiek) gevaar voor zichzelf of voor derden vormt, ben ik als coach wettelijk verplicht hiervan melding te maken.

Behandelingstraject

Elk traject start met een intakegesprek, waarna ik als coach de behoeften van cliënt doorspreek en deze samenvat in een behandelingstraject. Ook de cliënt kan in deze fase aangeven of hij/zij dit behandelingstraject wil ingaan. Wanneer blijkt dat ik als coach geen passende hulp kan bieden, zal ik de cliënt naar beste inzicht doorverwijzen.

Behandelingsovereenkomst

Bij aanvang van het traject zal er een behandelingsovereenkomst worden overlegt aan cliënt, waarin een omschrijving wordt gegeven van de te verrichten handelingen/behandelwijze. Deze dient door cliënt te worden ondertekend vóórdat de behandeling wordt begonnen. Kinderen onder de 18 jaar dienen hierbij hun wettelijk vertegenwoordiger te laten tekenen.

Een behandelingsovereenkomst die ondertekend is door de cliënt of haar wettelijke vertegenwoordigers, is een voorwaarde voor behandeling. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

Verantwoordelijkheden

Ik als coach onderken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen t.a.v. de klachten van cliënt en schep geen irreële verwachtingen over de resultaten van de behandeling. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar leefwijze en de daaruit voortvloeiende (negatieve)gevolgen voor de behandeling. Na ondertekening van de behandelingsovereenkomst is de cliënt verantwoordelijk voor de overeengekomen behandeling en het overeengekomen behandelingstraject.

De verantwoordelijkheid van mij als coach houdt op zodra de behandeling wordt beëindigd of zodra bij doorverwijzing of waarneming de behandeling door een andere zorgverlener wordt overgenomen.

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat