Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

Privacyreglement van mijn praktijk voor psychosociale en natuurgeneeskundige therapie

Algemeen

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u psychosociaal en/of natuurgeneeskundig goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Binnen mijn bedrijf ben ik verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor psychosociale en/of natuurgeneeskundige gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar voor cliëntendossier en 7 jaar voor administratie.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw psychosociale en/of natuurgeneeskundige gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van psychosociale en/of natuurgeneeskundige aard) aan uw dossier en het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan mijn praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat de psychosociale en/of natuurgeneeskundige gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Mijn praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de psychosociale en/of natuurgeneeskundige gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Mijn praktijk heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de arts, arbo arts, fysio, osteopaten, chiropractici ,etc).

Uitwisseling gegevens
Mijn praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante psychosociale en natuurgeneeskundige gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners indien nodig.

Zo dragen wij als praktijk bij aan psychosociale en/of natuurgeneeskundige veiligheid.

 

Therapeut

Als therapeut ben ik aangesloten bij CAT-vergoedbaar en complementaire kwaliteitstherapeuten en ben BTW vrij gesteld.

Ik val als level 5 CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik sta ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® en ben onderhevig aan TCZ-tuchtrecht. Voor meer informatie verwijs ik door naar https://www.tcz.nu/index.html.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw psychosociale en/of natuurgeneeskundige gegevens? Dan ga ik graag met u hierover in gesprek via telefoonnummer: 0610611001 of via mail: info@henniegouders.nl 

KvKnr: 6107681300    
BTWid: 156869871B01   Ik ben lid van Complementair Kwaliteitstherapeuten
IBAN: NL78ABNA0626436212   en CAT-vergoedbaar en btw vrijgesteld
     
CAT complementaire kwaliteitstherapeuten  Gat schild  RBCZ logo image.png

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat